Hungarian
Szent István emléktábla Kisgejőcön

2005. augusztus 20-án avatták fel a református templom kertjében azt az emlékművet, amely Szent Istvánra - állalapítónkra - és a honfoglalásra emlékezteti a kisgejőcieket. Az emlékművet Csuka Béla helyi sírkőfaragó készítette.

Térkép

48.497132, 22.303413
Hungarian

Kategória

Szent István szobor Tiszacsomán

Székhely

Honfoglalási Emlékpark

A beregi mikrorégió legjelentősebb emlékhelye a tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark. A falu határában 1986-tól kezdték feltárni a honfoglalás kori magyar temetőt, melynek helyén 1996-ban emlékparkot avattak. Az emlékhely szimbolikus, szent tér, amelyet a szobrok és egyéb jelképek is kifejeznek. Az egész magyarsághoz való tartozást erősíti az emlékművön látható kolomp.

Az emlékmű két oldalán Árpád fejedelem és Szent István faszobra áll. A parkot ösvény határolja, amely az ezeréves magyar határt mintázza. Külön érdekessége, hogy ezt a területi adottságok miatt valójában nem lehet látni, de a helyiek mindig felhívják erre a látogatók figyelmét. A park több szinten reprezentálja a magyarságtudat kifejeződését. A megjelenített jelképi világ a magyar nemzethez való tartozást képviseli. A Honfoglalási Emlékpark ugyanakkor kiemeli Tiszacsomát a régióból, az itt tartott ünnepségekre nemcsak a faluból és szűkebb régióból, hanem Kárpátaljáról és az anyaországból is jönnek vendégek. A tiszacsomaiak számára a park a lokális identitás fő elemévé vált, büszkeséggel tölti őket el, saját magyarságuk bizonyítékát és kifejeződését látják benne.

2000-ben avatták fel az Szent István király szobrát, amely Fresh Ottó munkáját dicséri és az emlékmű jobb oldalán áll. Ő készítette el Árpád szobrát is, amely a főemlékmű bal oldalán található.

Térkép

48.140259, 22.638064
Hungarian

Kategória

Szent István király mellszobra, Beregszász

Székhely

A római katolikus templom mellett

A Vérke-parti város lakói a Magyar Millennium emlékére (2001. augusztus 19.) államalapító Szent István király mellszobrával - Nagy Lajos Imre nyíregyházi szobrászművész alkotása - lettek gazdagabbak, mely állíttatott az egykor Beregszászon élt honfitársaink, a Beregszászért Alapítvány, a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség, a Magyar Kultúra Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az EcotradeInform Ltd., a Beregszász 900 éves Városvédő, -szépítő és Művészeti Alapítvány támogatásával.

Az avatóünnepség szónokai Szent István király szerepét, jelentőségét méltatták. "A magyar állam és a magyar nemzet Szent István látnoki személyisége, isteni gondviselésben bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált alkalmassá arra a történelmi szerepre, melyet ezer éven keresztül betöltött. A keresztény hit felvétele és a keresztény állam kiépítése tette lehetővé, hogy a magyarság visszaverje a létére törő támadásokat, hogy ne csak győzelmeiben, de a hódoltságok, megszállások, feldarabolások és diktátumok idején is megőrizze erkölcsi tartását és túléljen öröknek hitt, hódító birodalmakat" - hangsúlyozta Pirigyi Béla, a BMKSZ elnöke.

Szent István törekvéseit a keresztény hit meggyökereztetésére nem földi érdekek és hatalomvágy sugallta, hanem az őszinte szándék Isten szent tetszését keresni, megfelelni küldetésének, előkészülni az örökkévalóságra - mondta Gajdos István, a beregszászi járási közigazgatás elnöke. - A szent király példája oltotta a magyarságba a tudatot, hogy ennek a nemzetnek mindig a kereszténység előharcosának kell lennie az előtörő pogányság romboló hatalma ellen. "A magyar nép e nagy ünnepén tiszta szívből kívánom, hogy az a lélek, mely Szent Istvánban élt, ragadjon meg bennünk és vezessen arra a szilárd hitre, amilyen az ő hite volt, arra a rendíthetetlen reményre, ami benne feszült, és arra a szeretetre, mely benne égett és munkálkodott." Az államalapító által megálmodott jövő, egy erős Magyarország álma, s nekünk az ünneplés mellett még sok a tennivalónk - figyelmeztetett Szakács Zoltán ungvári főkonzul. - Szent István intelmei ma is időszerűek: a törvényeket be kell tartanunk, nem szabad elfelejteni, hogy minden embernek egyforma jogai vannak, s hogy segíteni kell a szegényeken, a kisebbségeket Magyarországon, magyarjainkat pedig a határon túl. És kötelességünk emlékezni, mert "Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék".

Kromák András, Beregszász alpolgármestere Szent István méltatása mellett a mai kor emberének feladatáról is szólt: megteremteni a családokban a megtartó fegyelem minimális mértékét, tisztázni azt, mi az erkölcsös és mi ezzel ellentétes. Az erős kéznek az emberséggel kell párosulnia.

Taracközi Gerzson református lelkipásztor imájában a Szent István királyhoz hasonló vezetőket kért népünk számára, akik készek önmagukon továbbmutatni, saját érdekeiket háttérbe szorítani és a közügyért szolgálni.

Ez a nap, ez az ünnep, Szent István beregszászi szobra arra kell figyelmeztesse a történelem viharaitól megtépázott kárpátaljai kis közösséget is - mondta Tóth Mihály, az UMDSZ elnöke -, hogy az európai népek nagy családjában keresnünk kell a boldogulás útját, s a szülőföldünkön való megmaradásra és nemzeti önazonosságunk megőrzésére kell biztasson.

Ez a megemlékezés reményt kell adjon nekünk arra, hogy az elkövetkezendő ezer évben ez a magyar nemzet békés úton, rövid időn belül, akár az Európai Unión belül, újra egyesül - adott hangot reményének Dalmay Árpád, a BMKSZ alapító elnöke, a szoborfelállítás aktív szorgalmazója, aki köszönetet mondott mindazon Kárpátaljáról elszármazottnak, akik anyagiakkal is támogatták a szobor felállítását.

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke köszönetet mondott a kárpátaljai magyarságnak a kitartásukért, a hitükért, s hangsúlyozta: az, hogy Szent István szobra Beregszászba érkezett, jelképe annak, hogy egy tőről fakadunk, hogy egy nemzetet alkotunk. Európának oda kell figyelnie a magyarságra, a magyar nemzetre, és el kell gondolkodnia azon: ennek a népnek, amely a legtöbb emberi szabadságjogot elsőnek emelt törvényerőre, mikor adatik meg az összetartozás joga. Szent István példája, a Szent Korona, amely egy tökéletes jogállam megtestesítője volt, egy olyan tartást kell adjon egy nemzetnek, amely megóvja attól, hogy szétszórattassék, mint a pelyva a szélben.

Térkép

48.205948, 22.647739
Hungarian

Kategória

Szent István király szobra, Asztély

Székhely

Asztély elején

Szent István király szobra - Id. Elek István és Ifj. Elek István alkotása - Asztély határában található, melyet 2006. augusztus 20-án avattak fel. Az avató ünnepségen jelen voltak a falu vezetői, a Beregszászi Járási Tanács tagjai és az egyházak képviselői.

"Annak az ország-vezérlő első magyar királyunknak állítottak emlékjelet községünk fafaragói, aki erős kézzel és józan ésszel képes volt európai országot létrehozni a több ezer éven keresztül vándorló hét magyar törzsből. Bölcs döntéseinek köszönhetjük, hogy Magyarország ezer évig fennmaradt. Megköszönöm a község lakosai nevében idősebb és ifjabb Elek Istvánnak, hogy anyagi szolgáltatás nélkül, kétkezi munkájukkal megalkották ezt a maradandó emlékjelet valamennyiünk örömére és a falu hírének öregbítésére" - mondta ünnepi köszöntőjében Nagy Anikó polgármester.

A Beregszászi Járási Tanács nevében Csizmár Béla elnök rámutatott: "Ne legyünk szomorú, gyötrődő, panaszos emberek. Képesek vagyunk erősebbek, többek lenni, egymásra figyelve, több időt szánva a másikra. Sajnálom azokat a mai fiatalokat, akik nem tapasztalták meg annak örömét, hogy mit jelen saját munkával értéket teremteni. Ettől megfosztva ugyanis üressé válik az ember. Szent István bölcs király volt, döntései, tettei máig maradandók. Ez a szobor emlékeztet arra, hogy mindig voltak, lesznek emberek, akik képesek előremutató döntéseket hozni".

Dávid Árpád református lelkész Józsué könyvéből olvasott egy igeszakaszt hangsúlyozva: a magyar nemzet részei a határon túl élő magyarok, azé a nemzeté, melynek Szent István alapított 1 000 éves, törvénnyel és joggal bíró államot.

Szent István verses históriáját Somi Hajnal szavalta, Váy Nagy Géza Az új kenyér című versét Nagy Eszter adta elő.

Térkép

48.170418, 22.605378