Perényi Zsigmond

Magyar

Kategória

Nagyszőlősi Perényi-kastély

Székhely

Kopányi u. 10. Járási oktatási osztály

A Perényi-kastély Nagyszőlős központi tere, a Béke tér (ploscsa Mira) után következő Kopányi úton található. Jelenleg a járási oktatási osztály működik az épületben. Ha tovább megyünk ezen az úton, akkor eljutunk az Ugocsa várhoz.

A nagyszőlősi Perényi-kastély az egykori Ugocsa vármegye székhelyének egyik legszebb és legnevezetesebb épülete. Keletkezése a XVI. század közepére tehető.

A Perényi-család kimagasló szerepet játszott nemcsak Kárpátalja, de egész Magyarország történetében, sok neves államférfit adott az országnak.

A Perényi-családnak hatalmas birtokai voltak Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyékben. I. Zsigmond király 1399-ben adományozta Szőlős városát Perényi Péternek a törökök elleni hadjáratban 1398-ban Nyikopolnál (Bulgária) lezajlott csatában tanúsított vitézségéért, egyidejűleg ő lett a nagyszőlősi Kankó vár, 1405-ben pedig a királyházai Nyalábvár ura is. Egyidejűleg Ugocsa megye, 1408-ban Máramaros, 1411-ben Zemplén, 1414-ben Abaúj és Ung megye főispánjává nevezték ki.

A Perényi-család több évszázadon át Kárpátalja legnagyobb földbirtokosa volt. Első ismert ősük Dobos Orbán volt, aki 1292-ben nyerte el királyi adományként a Perényi családnevet. Egyik fia Miklós Sárosi főispán, másik fia János királyi főpohárnok lett. Az utóbbi fiától Pétertől származott a Perényi-család úgynevezett nádori ága, ennek egyik kiváló tagja Perényi Imre, Abaúj vármegye örökös főispánja volt. Egyik szorgalmazója volt az 1505. évi rákosi országgyűlés azon határozata elfogadásának, hogy az elkövetkezendő időkben idegen származású egyén ne kerülhessen magyar trónra. 1512-ben horvát bánná nevezték ki, de rövidesen lemondott erről a méltóságáról. Többek között ő is aláírta az Ulászló király és Miksa császár között megkötött egyességet, amiért az előbbi Siklós várát, az utóbbi hercegi rangot adományozott neki.

Fia Perényi Péter 1519-től temesi főispán, majd koronaőr lett. A mohácsi csatavesztés után Szapolyai János oldalára állt, de 1527-ben I. Ferdinándhoz pártolt, amiért jutalmul a király Sárospatakot és az egri püspökség haszonélvezetét adományozta neki. 1529-ben ismét János király oldalára állt, egyik legbensőbb bizalmasa lett, ő kérte meg ura számára Izabella királyné kezét. Rövidesen azonban ismét I. Ferdinánd híve lett, aki királyi kancellárrá nevezte ki. 1542-ben azzal gyanúsították meg, hogy török segítséggel a maga számára akarta megszerezni a magyar trónt, ezért I. Ferdinánd letartóztatta és börtönbe vetette.

A Perényiek nádori ága a XVI. században kihalt, a bárói ág azonban János király főpohárnok Simon fiától folytatódott, leszármazottai között sok neves történelmi személyiséget találunk.

Perényi Ferenc a király főtárnokmestere volt. 1556-ban János Zsigmond oldalára pártolt át, ezért a király megostromoltatta a birtokában lévő nagyidai várat, a báró kénytelen volt Lengyelországba menekülni, ahonnan azonban rövidesen erős had élén tért vissza. Nagyszőlősön elfoglalta a szerzetesek kolostorát és közbirtokká tette annak tulajdonát. A Perényi-család nagyidai birtokán volt iskolamester Ilosvay Selymes Péter epikus zeneszerző, Tinódi Lantos Sebestyén mellett ő volt kora legtermékenyebb énekszerzője, ő szedte először versbe a Toldi Miklósról szóló legendát.

1557-ben a császári csapatok ostrom alá vették és elfoglalták a nagyszőlősi várat, Perényi Ferencet és családját elfogták, javait elkobozták.

Jelentős szerepet játszott a Rákóczi-szabadságharcban báró Perényi Miklós. II. Rákóczi Ferenc ezredes-kapitánnyá, majd brigadérossá nevezte ki. 1709-től az egri vár parancsnoka volt.

Kimagasló személyisége volt a magyar történelemnek a Beregvégardóban 1783-ban született báró Perényi Zsigmond. 1805-ben Bereg vármegye főjegyzője, 1811-ben alispánja, országgyűlési képviselője lett. 1835-től töltötte be Ugocsa vármegye főispáni méltóságát, személyes kapcsolatokat alakított ki a reformkor csaknem valamennyi jeles személyiségével. Az országgyűlésben Kossuth Lajos pártjára állt. A szabadságharc folyamán a főrendiház tagja, 1848 októberétől pedig annak elnöke lett. 1849. április 14-én Debrecenben ő is aláírta Kossuth Lajos függetlenségi nyilatkozatát. 1849-ben a világosi fegyverletétel után letartóztatták, Pesten haditörvényszék elé állították, halálra ítélték és kivégezték.

1906. október 24-én a nagyszőlősi vármegyeháza előtt szobrot avattak tiszteletére, melyet azonban 1945-ben leromboltak, magát a szobrot a Megyei Honismereti Múzeum pincéjében rejtették el.

A mai Perényi-kastély falán 1989. október 6-án emléktáblát avattak tiszteletére.

1991-ben a KMKSZ városi szervezete visszaállította Perényi Zsigmond szobrát eredeti helyére, a megyeháza épülete elé.

A szabadságharc vértanújának emlékét emléktábla őrzi a beregvégardói Perényi-kastély falán.

Fia Perényi Zsigmond Bereg és Ugocsa vármegyék főispánja volt, 1867-1882-ben ő képviselte a nagyszőlősi kerületet a magyar országgyűlésben. A nagyszőlősi kerület országgyűlési képviselőjévé választották az ifjabb Perényi Zsigmondot is, aki 1903-tól Máramaros megye főispánja, 1913-tól 1917-ig a Tisza-kormány belügyi államtitkára volt. A tanácsköztársaság idején ő is azok között volt, akik megpróbálták megdönteni Kun Béla uralmát, amiért bíróság elő állították és bebörtönözték. Kiszabadulása után 1919-ben rövid ideig ő volt Magyarország belügyminisztere. 1933-ban koronaőrré választották, 1939-ben Kárpátalja kormányzói biztosa lett, a második világháború kitörésekor sokat tett a Magyarországra menekült lengyelek érdekében. Egyik szószólója volt a kárpátaljai ruszinok autonómia törekvéseinek, ő terjesztette elő a kárpátaljai vajdaságról szóló önkormányzati javaslatot, mivel azonban az nem valósulhatott meg, 1940-ben lemondott Kárpátalja kormányzói biztosi rangjáról és a főrendiház elnöke lett.

A Perényi-család leszármazottjai 1944-ben a zsidók elhurcolása után igyekeztek enyhíteni a gettóba zárt családok helyzetét, tartalékaikból élelmiszert juttattak nekik.

A nagyszőlősi Perényi-kastély valószínűleg a XVI. század közepén épült. Kezdetben földszintes épület volt, melyet négy saroktorony díszített. Második emeletét a XVII. század végén emelték az épületre.

A kastély mai állapotában barokk stílusú, XVII. századi átépítése során főhomlokzatának tengelyében íves rizalit (díszes kiugró bejárat) készült, egyidejűleg új tető és különböző barokk díszítő elemek kerültek rá. A főhomlokzat középső rizalitján a Perényi-család nagy méretű címere látható.

Az épület földszinti helyiségei boltozottak, az emeletiek síkfödémmel fedettek. Sajnos, amikor a Perényi-kastélyt a járási úttörőháznak adták át, a díszterem falain lévő XVIII. századi felbecsülhetetlen értékű freskókat lemeszelték.

A kastély homlokzatán elhelyezett emléktáblán Kossuth Lajosnak báró Perényi Zsigmondról szóló szavai olvashatók:

Neked, te kimagasló alak,
ki abból az időből
oly páratlan egyedül állasz,
neked leborulék emléked előtt, Mesterem!

A Perényi-kastély parkjában tartja meg évről évre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nagyszőlősi városi szervezete hagyományos október hatodikai megemlékezését.

A Perényi-kastéllyal szemben áll Bartók Béla neves magyar zeneszerző egykori lakóháza. Falán emléktábla hirdeti, hogy 1889 és 1892 között itt lakott a fiatal Bartók Béla, ebben a városban lépett fel először még szinte gyermekként a nagyközönség elé.

Térkép

48.138851, 23.043816

Galéria

Nagyszőlősi Perényi-kastély
Nagyszőlősi Perényi-kastély
Nagyszőlősi Perényi-kastély
Nagyszőlősi Perényi-kastély
Nagyszőlősi Perényi-kastély
Nagyszőlősi Perényi-kastély
Magyar

Kategória

Perényi Zsigmond mellszobra, Nagyszőlős

Székhely

Béke utca 54.

1867, a kiegyezés után, minden évben október 24-én hozzátartozók, rokonok, hazafiak emlékeztek meg a vértanú Perényi Zsigmondról. Több ízben megpróbálták szobrának felállítását is, de ez nem vezetett sikerhez. 1899-ben a nagyszőlősi Casinó elhatározta, hogy a továbbiakban vállalja az ünnepség megrendezését.

1906. október 24-én országos jelentőségű Perényi ünnepeket rendeztek. Ekkor avatták fel a vértanú Perényi Zsigmond mellszobrát Nagyszőlősön, a vármegyeháza előtt. Kilenc órakor gyászistentiszteletet tartottak, valamivel később megkezdődött a vármegye rendkívüli közgyűlése, melyen Buttykay Viktor tartott emlékbeszédet. Ezután megkezdődött a szoboravatási ünnepség. A méltató beszédet Szentpály István nyugalmazott alispán tartotta. A szobrot Bicsky István alispán vette át. A vendégek között ott voltak a család tagjai is: fia, báró Perényi Zsigmond, Ugocsa megye egykori főispánja, másik fia Zsigmond, máramarosi főispán.

A szobor alkotója Székely Ernő (az érsekújvári Kossuth- és Czuczor-szobrok alkotója is).

Az öt méter magas emlékmű talpazatának felirata:

Báró Perényi Zsigmond
volt felsőház elnöke
1848-1849.
Aki vértanú halált szenvedett 1849. október 24-én
a budapesti Újépületben.

Te kimagasló alak, ki korodban oly páratlanul
egyedül állasz, leborulok emléked előtt,
mesterem
Kossuth Lajos

Az ünnepség záróaktusaként a Himnusz és a Szózat csendült fel. Majd a koszorúzás következett.

A cseh hatalom alatt a szobor a rombolási korszakot átvészelte, de a sztálinista terrornak áldozata lett, s hányódott különböző helyeken, míg a Nagyszőlősi Városi Múzeum raktárában bukkantak rá. 1991-ben újra felavatták a szabadságharc vértanúja emlékművét a Perényi Zsigmond Középiskola előtt.

1999 augusztusában ismeretlen tettesek megrongálták. Halaszthatatlanná vált a mellszobor biztonságos rögzítése, hogy elejét vegyék a további lopási kísérleteknek.

Térkép

48.140381, 23.024703

Galéria

Perényi Zsigmond mellszobra, Nagyszőlős
Magyar

Kategória

Perényi-emléktábla, Nagyszőlős

Székhely

Kopányi u. 10.

Keresztyén Balázs a Nagyszőlősi Bartók Béla Művelődési Kör elnöke kezdeményezésére 1989. október 6-án emléktáblát helyeztek el a Perényi kastély falán. 1990-ben a nagyszőlősi magyar iskola önállóságát visszaállították, mely 1991-ben a Perényi kastélyba költözött és felvette a Perényi Zsigmond nevet.

Az emléktábla szövege magyar és ukrán nyelven olvasható:

"Neked, te kimagasló alak,
ki abból az időből oly páratlan egyedül állasz,
neked leborulok emléked előtt... Mesterem!"

Kossuth L.

Ebben az épületben élt
br. Perényi Zsigmond
1783-1849
Az 1848 – 1849-es
forradalom és
szabadságharc vértanúja

Állíttatta a Nagyszőlősi Bartók Béla Művelődési Kör.
1989. X. 6.

Jobb oldalon az ukrán szöveg olvasható. A két szöveg közt egy babérfa ág látható.

Nagyszőlősön mind a mai napig él egy legenda. Amikor 1848-ban kitört a forradalom és a szabadságharc, Perényi Zsigmond megparancsolta családjának, hogy mindaddig tartsák nyitva a kastély kapuját a szabadságharc katonái előtt, míg ő vissza nem tér a csatából. Amikor leverték a szabadságharcot, a család hiába várta vissza Perényi Zsigmondot tárt kapukkal, a családfő nem érkezett meg. Rá is lesújtott a bosszúálló zsarnok hóhérkeze. A Perényi kastély kapuja azóta is nyitva áll.

Térkép

48.138851, 23.043816


Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola

Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім. Жігмонда Перені - Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola

A magyar tannyelvű oktatási intézményt a második világháború befejezése után 1946-ban hozták létre. 1956-tól középiskolaként működik. 1972-ben összevonták a nyolcas számú ukrán középiskolával, s kétnyelvű iskolaként egészen 1990-ig így működött. Nagyszőlős és a járás magyar ajkú lakosainak következetes követelése eredményeként az iskola 1990-ben visszanyerte önállóságát, és megkapta a város központjában álló kétszintes patinás épületet, ahol egykoron az ugocsai vármegye háza székelt.

Az iskola 1991-től viseli a 1848-49-es magyar szabadságharc mártírjának, Perényi Zsigmond nevét. Perényi Zsigmond a főrendi ház elnökeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot, ezért a szabadságharc leverése után kötél általi halálra ítélték.

Nap Time slot Hozzászólás
vasárnap: Closed
hétfő: 7:00-16:00
kedd: 7:00-16:00
szerda: 7:00-16:00
csütörtök: 7:00-16:00
péntek: 7:00-16:00
szombat: Closed


Hirdetés