Beregdédai református templom

Beregdéda

Sport u.Beregdédai református templom

Déda már a XIV. században jelentős település volt, több esetben itt tartották a megyegyűléseket. Először egy 1356-ban kelt okmányban történik említés róla. A falu határa egykor királyi birtok volt, később a királynék élvezték jövedelmét, a XV. században a munkácsi várhoz tartozó földekhez csatolták. 1477-ben Szilágyi Erzsébet, Mátyás király édesanyja volt Beregdéda birtokosa, aki felmérettette a falu határát. 1484-ben Mátyás király felesége Beatrix királynő beleegyezésével Korvin Jánosnak adományozta a munkácsi uradalmat a hozzá tartozó Dédával együtt.

1540-ben I. Ferdinánd kötelezte a lelkészi konventet, hogy a munkácsi várhoz tartozó dédai birtokokba tulajdonosként hű szolgálataiért Büdi Mihályt iktassák be.

1566-ban a vidékünkre betört tatár hordák felperzselték a falut, lakosait elhurcolták. Az 1567. évi adóösszeírás csak hat portát említ a faluban.

A református hit hamar gyökeret vert a faluban, az új vallásra áttért hívek birtokukba vették a római katolikus templomot és a szomszédságában álló parókiát.

A templom valószínűleg a XIII. században épült, hajója keletelt, egyenes záródású, keresztboltozatos szentélyéhez tőle alig szélesebb hajó csatlakozik, melyhez nyugati oldalról négyszögű, háromszintes tornyot építettek. A szentély keleti oldalán három, a szentélyt és a hajót mindkét oldalról négy-négy, a falakra merőleges, lépcsős támpillér támasztja meg. A toronyhoz nyugat felől egy nagyobb méretű támpillért építettek. A szentély keleti falában egy félköríves záródású román kori ablak, déli falában egy hasonló, de kisebb méretű ablak látható.

Az északi fal vállköves, befalazott ajtaja az egykori sekrestyébe nyílik, a hajó déli falában két kőkeret nélküli félköríves román kori ablak látható. A toronyalj előterének nyílása félköríves záródású, kapuja csúcsíves. A templomtorony második szintjén keskeny lőrésszerű ablak van. A legfelső szinten lévő ablakok félkörív-záródásúak, keret nélküliek. A szentélyt a hajótól félköríves diadalív választja el. A torony négyszög alaprajzú, gúla alakú sátor sisakkal.

A templomot az elmúlt évszázadok folyamán többször felújították, átalakították. Mai formáját az 1903-ban végzett átalakítás után nyerte.

Lehoczky Tivadar megemlítette, hogy a templom falai egykor valószínűleg freskókkal voltak díszítve, a mészréteg alatt, főleg az északi oldalon, vörös, sárga és fekete színezésre utaló nyomokat talált.

A község egykori lelkésze Koncz Imre három régi templomi serleget mutatott a híres tudósnak, melyek a rajtuk látható bevésések szerint 1620, 1634 és 1667-ből valók. A templom akkori harangján Lehoczky Tivadar a következő feliratot olvasta le: Ez harangot csináltatta Nemes Fuló János uram a dédai eklézsiával együtt Isten dicsőségére. Joannes Schmox cracoviensis me fudit. A.D. 1678.

A templom berendezése egyszerű, népies, a hajó nyugati oldalán fakarzat, a diadalív előtt díszesen faragott szószék áll.

Református templomok Kárpátalján Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Egyházi épület Templom Templomok Kárpátalján Református templom Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Látnivalók Beregdédában Beregdéda Érdekes helyek Beregdédában Református egyház Református egyházközség Református egyházközségek Kárpátalján

Hirdetés