Mezőkaszonyi református templom

Mezőkaszony

Bocskay u.Mezőkaszonyi református templom

Lehoczky Tivadar Bereg vármegye monográfiája című művében azt állítja, hogy Mezőkaszony vidéke már első Árpád-házi királyaink idején lakott volt. Pásztorok, királyi vadászok, világot kerülő magányos remeték és zarándokok tartózkodtak annak a hegynek a lejtőjén, amely körül ma Kaszony áll. Kápolnát építettek Szent Katalinnak, a körülötte keletkezett falut védszentjéről, Kata asszonyról nevezték el. Mellette később templomot építettek, védőszentjéül Szent László királyunkat választották. Sokan úgy vélik, hogy 1086-ban László király Kaszony közelében vívta meg az országba berontott kun hordák elleni győztes csatáját. Korabeli okmányokkal azonban ez nem bizonyított.

Kétségtelen azonban, hogy az 1331. évi pápai tizedek lajstromában a falu Kazun néven szerepelt, lelkésze Benedek 6 garast fizetett pápai adóul. A falu gyorsan fejlődött, 1496-ban egy földbirtoklási ügyben kiadott okmányban első ízben nevezték mezővárosnak (opidumnak). Jobbágyai szőlőt, búzát termeltek, halászattal foglalkoztak, sertéskondákat makkoltattak a környékbeli tölgyfa erdőkben.

1556-ban a krimi tatárok felégették, lerombolták a mezővárost, lakosait rabságba hurcolták. Fokozatos azonban visszatértek az emberek szülőföldjükre, elölről kezdték a község építését.

A reformáció után az új hitre áttért hívek 1552-ben birtokukba vették a templomot, majd 1595-ben megalakították egyházközösségüket, amely magába foglalta a környék falvainak reformátusait is. Az egyházközösség iskolát nyitott Kaszonyban.

A mezőkaszonyi református templom a járás egyik legszebb és legrégibb temploma. A XVII. század közepén belső terét felújították és díszes reneszánsz berendezéssel látták el. Erről tanúskodott a régi szószék feletti korona felirata, amely szerint azt Kállai György és felesége Csomaközi Zsuzsanna készíttette 1642-ben. A kóruson az 1645-ös, a mennyezeten az 1654-es évszám szerepelt. Abban az időben a templomteret valószínűleg festett famennyezet fedte.

A templomot 1766-ban alakították át, 1780-ban új karzatot és padokat készítettek, 1822 és 1828 között újra zsindelyezték, új karzattal, szószékkel látták el.

A templom a község legszebb helyén, a szőlőhegy oldalán áll. Magas nyugati tornya messziről látható. Déli kapuja csúcsíves, hornyokkal és pálcatagokkal ékesített.

A templom belső tere mindenhol egyforma szélességű, tágas belsejét hevederek közötti csehsüveg faboltozat védi. 6x6 méter alapterületű tornya még a középkorból való. Nyugati kapuja csúcsíves, hornyokkal, pálca- és körteprofillal díszített, ablakai ugyancsak csúcsívesek, lőrésszerűek.

A szakirodalomban gyakran említik a mezőkaszonyi református templom 52 cm magas, fedeles, ezüstből készült kincses serlegét. Fedelének belső oldalán olvasható felirat szerint a serleget Bocskai István fejedelem ajándékozta az egyházközösségnek 1606-ban. Valószínűleg Augsburgban, neves ötvösmester műhelyében készült. Egy másik hólyagos, aranyozott ezüstserleg valószínűleg ugyancsak augsburgi készítésű. Egy harmadik henger alakú ezüst poháron az 1603-as évszám áll, valószínűleg a mezőkaszonyi földbirtokosok ajándékozták az egyházközösségnek.

Az 50-es évek kommunista rendszerében a gyülekezet tulajdonát képező kastély jellegű parókia és gyülekezeti házzal egybeépített kántortanítói lakás lebontásra került. Majd a 90-es évek közepén vásárolt a gyülekezet ismét egy jelenleg is lelkészlakásként szolgáló családi házat. 1999-ben a lebontott kastélyjellegű ingatlanok kárpótlása fejében, a gyülekezet megkapta a területén található és rendkívül leromlott állapotú Eötvös-kastélyt, ahol némi állagmegőrző munkálatok után a gyülekezet bibliaórái, ifjúsági órái, konfirmandusórái folynak.

Református templom Református egyház Egyházi épület Épület Templom Templomok Kárpátalján Érdekes helyek Turista látnivalók Érdekes helyek Kárpátalján Látnivalók Kárpátalján Érdekes helyek Mezőkaszonyban Református templomok Kárpátalján Látnivalók Mezőkaszonyban

Hirdetés