Borzsovai református templom

A magyarok bejövetele előtt a Borzsován élt szláv népesség a görög-keleti vallás tanai szerint élt. Borzsova egyházi központ volt már a szláv világban, s a magyarság megtérte után is az maradt. Lehoczky Tivadar azon állítása után igazodva, miszerint Borzsova a Szt. István hazabeli megtérés után mindjárt egyházi központtá, az egri egyházmegye legnagyobb esperesi kerületének székhelyévé vált, arra következtethetünk, hogy a római katolikus vallásra tértek át az e vidéken élő népek.

A tatárjárás után Borzsova megszűnt megyei központ, lenni, de névleg továbbra is az maradt a XIV. századig. Az új Borzsova népessége görög-keleti hiten volt a reformáció előtt. Benével, Kis-, Nagymuzsallyal egy egyházközséget alkotott.

A reformáció Borzsován 1552-ben mehetett végbe, ha elfogadjuk Zágonyi azon állítását, hogy Muzsalynak Borzsovával egy temploma volt, s hogy Muzsaly 1552-ben reformálódott. Borzsovára vonatkozólag is ezt az időpontot kell tekintenünk az áttérés idejének. E két illetve három község prédikátora, a benei volt katolikus pap, Vay Mihály lett. Ő tehát 1552–1564-ig Borzsovai prédikátornak írják. Az áttérés után Vay Borzsovára tette át lakhelyét, s ez időtől kezdve állandóan van prédikátora, lelkésze a községnek.

Borzsován a XV. században már templom állt, amelyhez később épült a toronnyal ellátott szélesebb templomrész. Ez a templom római katolikus volt.

A reformáció Borzsován minden nagyobb rázkódtatás nélkül ment végbe. Ennek megfelelően a templombelső felszerelésében nagyobbszerű változás, rombolás nyomai nem láthatók. Mégis 1799-ben sürgetővé válik a templomjavítás, később a bővítés. Mivel 1829-ben még a javítást nem valósították meg, gyűjtés indult az anyagiak előteremtésére. 1830-ban megindult az építkezés és 1835-ben ért véget. A régi torony nélküli templom keleti feléhez tornyot is építettek. 1833-ban új padokkal szerelték fel, majd 1840-ben Pál Sándor csinálta meg a szószék felé a koronát, Lórántffy Zsuzsanna megrendelésére.

1838-ban 453 lélek volt Borzsován református. Az átépítés után a templom új tornyába két új harangot öntöttek a gyülekezet közadakozásából, 1926-ban. A nagy harangon ez az írás olvasható: „Tebenned bíztunk eleitől fogva.” A kis harangon pedig „Az Isten a mi reménységünk”. Öntötte: Egri Ferenc, Kisgejőc 1926.

A templomot a XX. században két alkalommal nyitották fel: 1982-ben külső-belső felújítás történt a gyülekezet adományaiból.

A XIX. század második felétől van feljegyzés, a gyülekezet parókiájáról. 1934-től pedig ott lakó lelkésze van. A rendszerváltás után, rossz állapota miatt, le kellett bontani. Új parókiát 2000-ben kezdték el felépíteni, amit 2005-ben sikerült tető alá tenni.

Borzsovai református templom

Református templom Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Műemlék Egyházi épület Templom Templomok Kárpátalján Református templomok Kárpátalján Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Turista látnivalók Látnivalók Borzsován Érdekes helyek Borzsován

Hirdetés