Ungvári Református Egyházközség

88000, Ungvár, Zsupánat tér 5/3.Ungvári Református Egyházközség

A reformáció Ungváron Kálmáncsehi Sánta Márton munkája által indult meg. 1546-ban már megszerveződik a gyülekezet. 1556-tól a Homonnai Drugeth nemes család támogatását élvezi. Ellenállhatatlan erővel terjed a megtisztított keresztyén vallás, így rövid időn belül a következő leányegyházak alakulnak ki: Alsó- és Felsődomonya, Nevicke, Árok, Huszák, Kemence, Petróc, Radvánc, Minaj.

Az 1613. évig a Drugeth család gazdag javadalmát élvezik, de a nevickei várban megtelepedett jezsuiták már 1602 óta gyakran háborgatták a reformátusokat.

Bár a Bocskai által kiharcolt 1606-os bécsi béke után nyugalom szállt az ungvári helvét hitvallású gyülekezetre, 1640-ben egy Sámuel nevű jezsuitának sikerül egy időre elvennie a református egyháztól a "papi dézsmát". A gyülekezet magához Rákóczi György fejedelemhez fordul panasszal, aki elégtételt szolgáltat ez ügyben.

1695-ben gróf Bercsényi Miklós főispán elfoglalta a templomot, iskolát, paplakot, és minden birtokát a református egyháznak. Vari Mihály, az akkori lelkész P. Horváth György ungvári házában húzódik meg. A lelkészt ebben az időben többször is bántalmazták a katolikus hatóságok. II. Rákóczi György fejedelem 1705. október 6-án elrendeli: "Most a catholikusoknál levő templom Ungvárt, az ispotály mellett rezignáltatik cum parochia et universis reditibus az evangélikusoknak." (A templom vissza-adatik a parókiával és összes jövedelmeivel együtt). De 1710-ben a templom újra jezsuita kézbe kerül, és a reformátusok a radvánci leányegyház kebelében tudnak csak összegyűlni P. Horváth Ádám nemes úrnak köszönhetően, aki saját házát bocsátja a gyülekezet rendelkezésére és paplak céljára. Itt nyomorog a gyülekezet sok szorongattatás és a jezsuiták állandó zaklatása között. Csak II. József uralkodásával történik meg a változás, amikor is 1789. január 27-én, többszöri folyamodás után, megkapják az ungvári reformátusok az engedélyt a templom építésére. De a telket csak sokkal később jelölik ki. 1793. május 16-án örömkönnyek között megtörténik a templom alapkövének a letétele. A lelkes törekvést, az emberi erőt szinte felülmúló munkát, fáradozást végre siker koronázta: a templom 1796-ban felépül, igaz, csonka toronnyal. 1818-ban kiépítik a templom mennyezetét és a tornyot is.

1905-ben építik fel a jelenleg is álló, akkoriban díszesnek mondható parókiát. 1904. március 21-én a presbitérium elhatározta a templom kibővítését Fehér és Ritter budapesti műépítő cég tervei szerint, amit 1906-ban meg is valósítottak.

1901-ben a gyülekezetben ifjúsági egylet alakul. Trianon után is eredményesen folyik az egyházi munka a gyülekezetben.

Az igazi érvágást 1944 után, a szovjethatalom beköszönése jelentette, amely több kárt okozott a reformátusságnak, mint az ellenreformáció századai. A  gyülekezet minden vagyonát elvették, a templomot csak bérelhették a hívek. A hitoktatás szünetelt. 1991-ben, mikor Nagy János magyarországi lelkipásztor kerül az egyházközség élére, és a politikai klíma is megváltozik, a gyülekezet újra éled. Visszakapja a templomát és egy lakásrészt a volt parókiából.

A gyülekezet jelenlegi tulajdonai közzé az 1796-ban épült templom, egy kicsiny gyülekezeti terem a parókiából egy szoba tartozik. A templom büszkesége a múlt század közepén épült, pécsi mesterek által készített 12 regiszteres orgona, ami működőképes. A templom 750 ülőhellyel rendelkezik.

Legpatinásabb tárgyai közé tartozik két kanna, melyeket bizonyos Nagy Miklós ajándékozott 1779-ben, továbbá egy nagy ónkanna, a következő felirattal "Ungvári Helvético Evangélikusok Sent Gyülekezetéjé Anno 1655".

Az 1832-ben öntött harangot 1870-ben újraöntötték. Súlya 13 mázsa 33 font és a következő felirat van rajta: "Az ungvári református egyház részére saját költségén újra öntetté néhai Dioszeghy Dániel özvegye, szül: Málai László Julianna asszony, Nt. Makay Dániel lelkész alatt, 1870. Te voltál és te vagy erős Isten és te megmaradsz minden időben."

Rajta található a magyar címer és a következő felirat is: "Forraszd egy magyar családba e háznak népeit, egy ajakkal hadd imádni szent valód tökélyeit. Öntötték László Lajos és Ferenc testvérek Ung. Kis Gejőc. Álmodból felkelvén Istent imádni, ha tűzvész dúl, küldlek embertársad védni."

A másik harangot 1927-ben öntötte Egry Ferenc Kisgejőcön. Jelenleg a harangozás elektromos úton történik.

Ungváron található vidékünk egyetlen igen értékes egyházi könyvtára, amit 1944-ben rejtettek el a szovjethatalom elől a templom szenespincéjében. 1991-ben találták meg véletlenül. Ebben XVII-XIX. századi könyvek, ősnyomtatványok és kéziratok találhatók.


Egyházak Református egyház Vallás


Hirdetés