Programgazda

Be
Ismertető

A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 2001-ben alakult az MTA határon túli magyar nyelvészeti kutatóhely-hálózat ukrajnai intézeteként. Tagja a Termini-kutatóhálózatnak, mely egyesíti a határon-túli kutató-műhelyeket. A Hodinka Kutatóközpont szorosan együttműködik testvérintézményeivel: a szlovákiai Gramma Nyelvi Irodával, a romániai Szabó T. Attila Nyelvi Intézettel és a szerbia-montenegrói (vajdasági) Magyarságkutató Intézettel, a szlovéniai, horvátországi és ausztriai kutatókat egybefogó Imre Samu Nyelvi Intézettel, illetve a többi határon túli magyar régióban működő kutatóhellyel. Fennállása óta együttműködési megállapodást kötött az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetével, az MTA Nyelvtudományi Intézetével, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetével, a dunaszerdahelyi Gramma Nyelvi Irodával, a kolozsvári Szabó T. Attila Nyelvi Intézettel és a veszprémi Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékével stb.

A kutatóközpont a beregszászi székhelyű II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kereteiben és épületében működik.
A kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémia és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatja anyagilag.

Térkép

Ismertető

A Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont az 1999-ben alakult LIMES Társadalomkutató Intézet egyik jogutódjaként jött létre. 2001. november 12-én, Beregszászon, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola bázisán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia Ukrajnai Kutatóállomása, melynek feladatköreit kezdetben a LIMES látta el, majd a nyelvészeti és társadalomtudományi szekció kettévált és két önálló tudományos műhelyként funkcionált tovább.

A társadalomtudományi kutatásokat végző kutatócsoport 2005 októberében döntött Lehoczky Tivadar nevének felvételéről, mely azonban nem változtatott a LIMES elsődleges célkitűzésein: a Kárpátalján folyó magyar vonatkozású történelem- és társadalomtudományi, valamint bölcsészettudományi kutatások elősegítése, összehangolása, továbbá alapkutatások megszervezése, koordinálása és végzése, azok intézményi hátterének megteremtése, valamint tudományos utánpótlás nevelése, az ifjú kutatók munkájának segítése. Működését a kezdetektől a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) támogatja.

Ismertető

A Fodor István Kutatóközpont a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének bázisán jött létre 2011 szeptemberében. Az intézet névadója Kárpátalja nemzetközi szinten is nagyra becsült botanikusa és ökológusa, az 1907-ben Alsógerebenen született Prof. Dr. Fodor István. A Lehoczky Tivadar Intézet és a Hodinka Antal Intézet után a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola időben harmadikként életre hívott kutatóműhelye. Létrehozásának célja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átfogó és célirányos szakintézeti keretek között is bekapcsolódjon Kárpátalja természeti kincseinek átfogó monitorozó vizsgálataiba. Emellett az intézmény fontosnak tartja egy, a ritka és védett növényeket felvonultató növénykert létrehozását és fenntartását.

A Fodor István Kutatóközpont munkájával és eredményeivel elősegíti Kárpátalja endemikus és reliktum fajainak mielőbbi felkutatását és előfordulásának feltérképezését, egy védett és ritka fajokat felvonultató növénykert kialakításával pedig hozzájárul e fajok génállományának megőrzéséhez.

Az intézet működési profilját és céljait Kárpátalja természeti kincseinek felkutatása, tudományos igényű feltérképezése, megőrzésének elősegítése, az itt élő növény- és állatfajok felkutatása, életterük változásainak nyomon követése, tudományos gyűjtemények létrehozása, valamint, a Kárpát-medence védett és ritka növényfajait felvonultató növénykert fenntartása és bővítése. Kutatási programjaink keretében növénytani és állattani felvételezéseket és növényi szaporítóanyag-gyűjtéseket végzünk Kárpátalja számos síkvidéki és hegyvidéki régiójában.

Ismertető

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kölcsey Ferenc Szakkollégiuma Beregszász központjában található a főiskola szomszédságában, a Kossuth tér 2. szám alatt. Az épület az egykori Grand Royal Hotel, egykor a város legkedveltebb szórakozóhelye volt. A vendéglőnek és szállodájának sok neves vendége volt, többek között Móricz Zsigmond, aki 1926-ban ebben az épületben szállt meg. A második világháború után Poltava majd Barátság Szállóként üzemelt, az épület földszintjén pedig étterem működött. A 90-es években az éttermet bezárták, és a beregszászi múzeumot helyezték el benne.
2000 novemberében a teljesen lepusztult, használhatatlan épületet megvásárolta a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (ma II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), az Apáczai Közala-pítvány támogatásával. Nyolc hónap alatt sikerült elvégezni a teljes belső felújítást és 2002. február 7-én ünnepélyes keretek között – Mádl Ferenc Magyarország köztársasági elnöke és Anatolij Kinah Ukrajna kormányfője jelenlétében   – megnyítni a kollégiumot.

2003 márciusában megnyílt a kollégiumhoz tartozó filmklub.  2003 május végén befejeződött a külső homlokzat felújítása. 2002 és 2005 között a kollégiumban volt kialakítva a Révész Imre Kiállítóterem. 2002-től minden nyáron a kollégium ad helyet a Kárpátaljai Nyári Kölcsey  Pedagógusakadémiának, valamint néhány gyermektábornak.

Ismertető

Az Apáczai Csere János Könyvtár a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Információs Központjának egyik alkotó egysége a Puskás Tivadar Informatikai Központtal együtt.

Alaptevékenységünk a fenntartó által meghatározott feladatok szerint:

  1. Az Apáczai Csere János Könyvtár a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktató, nevelő és kutató munkáját segítő tudományos intézmény, korlátozottan nyilvános könyvtár.
  2. A könyvtár a Főiskola Információs Központjának egyik szervezeti egysége.
  3. Feladata a főiskola munkájának szakirodalommal és szakirodalmi információval való támogatása, az oktatók, hallgatók és az intézmény kutatói könyvtári igényeinek kielégítése.
  4. A könyvtár a főiskola kulturális rendezvényeinek befogadója, térbiztosítója.
  5. A médiatár segítségével multimédiás foglalkozások lebonyolítását teszi lehetővé úgy az előadók, mint a hallgatók számára.
  6. A könyvtár gyűjtőköri feladatkört is ellát:

·    a Kárpátalján,

·    illetve a Kárpátaljáról máshol kiadott dokumentumok terén.

A könyvtár feladataiból következően bibliográfiai és dokumentációs tevékenységet is folytat.

Ismertető

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola alapítványi fenntartású, kárpátaljai székhelyű, államilag elismert, III. akkreditációs fokozatú ukrajnai felsőoktatási intézmény. A képzés beindításának éve 1994 volt, amikor az oktatás a Nyíregyházi Főiskola Speciális Képzéseként vette kezdetét (ekkor még nem rendelkezett önálló jogi státusszal). Önálló, hivatalosan bejegyzett, állami működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézményként 1996 óta működik. 1996-tól Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (KMTF) néven folytatott tanárképzést különböző szakokon és szakpárokon. 2003-tól II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola néven struktúraváltás és profilbővítés eredményeképpen a tanárképzésen kívül eső szakterületeken is folynak nappali, levelező, nem akkreditált (magyarországi intézmények által ide kihelyezett) képzések, valamint különféle tanfolyamok.

A Főiskola öt anyaországi kihelyezett képzés képzőhelyeként is működik: a Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara kertészmérnöki, a Gödöllői Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara állattenyésztő mérnöki, a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara gazdálkodási és menedzsment, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia katekéta–lelkipásztori munkatárs, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara pedig mentálhigiénés segítő szakember szakos képzés indítását kezdeményezte a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán.

Intézményünk ukrán állami támogatásban nem részesül. A Főiskola alapítója és fenntartója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA). Szakmai ellenőrző szerve Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma. Az intézmény fenntartásához szükséges anyagi támogatás jelentős hányadát a KMFA anyaországi forrásokból kapja, illetve azt pályázati úton egészíti ki.

Ukrajna Akkreditációs Bizottsága a Főiskola valamennyi szakát akkreditálta, és ezzel az intézmény olyan önálló magyar felsőoktatási képzőhellyé vált Magyarország határain kívül, amely államilag elismert, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által jegyzett oklevelet adhat ki végzős hallgatói számára. A Főiskola egészen 2004-ig az egyetlen önálló, az adott állam által hivatalosan elismert magyar felsőoktatási intézmény volt Magyarország határain kívül.

A Főiskola „Diplom Baccalaureus” (BSC), „Diplom Specialist”, illetve „Diplom Magister” minősítésű oklevelek kiadására jogosult. Utóbbi kettő egyetemi szintnek felel meg, ami azt jelenti, hogy az ilyen diplomával rendelkező végzősök doktori iskolákban, PhD-képzésben és aspirantúrán is folytathatják tanulmányaikat.

Az intézmény munkáját a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma 2004-ben Bethlen Gábor-díjjal ismerte el.

Térkép

Programgazda

Ki
Ismertető

Polónyi Katalin Textilmúzeum a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kossuth téri épületében található.

Állandó kiállítás mutatja be és igyekszik megőrizni a kárpátaljai magyar népi kultúra egy fontos szeletét, a háztartási textilek varázslatos világát: a Polónyi Katalin Textilmúzeum.

A 2008-ban megnyílt Polónyi Katalin Textilmúzeum egyrészt az Antonikné Polónyi Katalin által felajánlott szőtteseket üvegezett vitrinekben bemutató látványtárból áll, illetve a tárlókból, melyekben az adományokból származó több száz textília van elhelyezve, a készítési technikák szerint csoportosítva.

Anyagában mára varrottasok, hímzések, szőttesek egyaránt megtalálhatóak, illetve a paraszti kultúrában előforduló textíliák szinte teljes tárháza fel van itt vonultatva – kezdve a vőfélykendőktől, az ételhordó kendőkön, kötényeken, abroszokon, zsákokon át, egészen a díszpárnákig szinte minden.

De a polgári kultúra is jelen van. Ezt képviseli például a múzeum egyik büszkesége, a Polónyi Katalin által adományozott teljes gyermekágyas kelengye, amely csupa kézzel hímzett darabból áll.

Térkép

Galéria

Polónyi Katalin Textilmúzeum
Polónyi Katalin Textilmúzeum
Polónyi Katalin Textilmúzeum
Polónyi Katalin Textilmúzeum
Polónyi Katalin Textilmúzeum